Veelgestelde vragen

 

 

Offerte aanvragen

Wilt u vrijblijvend een offerte ontvangen, stuur een email naar info@zonnepanelen-voordelig.nl

 

Offerte bevestigen
 
Wanneer u akkoord gaat met een offerte dan graag op onjuistheden controleren en de offerte kunt u dan ondertekend naar ons terugsturen via de email of post. 
 
Retouren
 
1. Onder retouren wordt verstaan alle grieven wegens de hoedanigheid van geleverde zaken, diensten of werkzaamheden voor zover door ons verricht, moeten door opdrachtgever op straffe van verval van zijn aanspraken jegens ons, bij brief aangetekend met bericht van ontvangst worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst der zaken ofbinnen 8 dagen na uitvoering der dienstverlening of werkzaamheden, een en ander indien het gebrek uiterlijk zichtbaar
is; Zonnepanelen-voordelig is niet aansprakelijk voor verborgen gebreken.
2. Opdrachtgever is verplicht ons in de gelegenheid te stellen de gebreken op te nemen.
3. Schade door weersinvloeden, onoordeelkundige behandeling van of onvoldoende zorg voor zaken sluit elke
retournering uit.
4. Ingeval een retournering gegrond wordt bevonden heeft Zonnepanelen-voordelig de keuze op zijn kosten de gebreken
te herstellen of vervangende zaken te leveren dan wel zaken terug te nemen onder toezending van een creditnota aan
opdrachtgever. Zonnepanelen-voordelig is niet gehouden tot vergoeding van enige schade die opdrachtgever direct of
indirect mocht lijden. Opdrachtgever vrijwaart ons tegen alle vorderingen van derden voortspruitende uit gebreken der
zaken.
5. Retouren die door ons niet worden aanvaard, ontheffen opdrachtgever in geen enkel opzicht van
betalingsverplichtingen.
6. Onze garantie strekt nimmer verder dan de garantie die onze leverancier, fabrikant of importeur aan ons verstrekt; zij
beloopt in geen geval meer dan het factuurbedrag.
7. Retouren die uitgesloten zijn:
 Panelen
 Omvormers
 Systeempakketten die naar uw specifieke situatie gemaakt zijn
 Zakelijke klanten
Software of vergelijkbare producten kunnen uitsluitend worden geruild binnen 3 dagen en in de oorspronkelijke
verpakking, waarvan de verzegeling niet is verbroken.
Wij accepteren geen retouren van zonnepanelen en omvormers. Zonnepanelen en omvormers zijn een special en om
deze reden is het niet mogelijk te retourneren.
Ruilen is uitsluitend mogelijk onder overlegging van de originele factuur.
8. Opdrachtgever is verplicht geleverde zaken te controleren, ongeacht de plaats van levering. Eventuele manco’s of
beschadigingen dienen direct gemeld te worden. Transportbeschadigingen dienen tevens direct aan de betreffende
vervoerder te worden gemeld.
c. Retouren ter zake van zaken die door of namens opdrachtgever bij Zonnepanelen-voordelig worden afgehaald, dienen
op straffe van verval bij het afhalen ingediend te worden.
d. Opdrachtgever is verplicht ter zake van elke retour zending overleg te plegen met een verkoop medewerker van
Zonnepanelen-voordelig. Opdrachtgever is eveneens verplicht ter zake van elke retour zending lever-, order- of
factuurdatum aan Zonnepanelen-voordelig op te geven.
e. In geval van retourneren dient u eerst dit aan te vragen via info@zonnepanelen-voordelig.nl U krijgt dan het volledige
orderbedrag exclusief verzendkosten gecrediteerd. De kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn tevens voor
eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroeping recht, zal het product met alle geleverde toebehoren en -
indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om
gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@zonnepanelen-voordelig.nl. Wij zullen
vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product
reeds in goede orde retour ontvangen is. De verpakking(en) van het artikel(en) dient ongeopend te zijn geweest.
e. Door Zonnepanelen-voordelig worden uitsluitend zaken teruggenomen onder toezending van een creditnota aan
opdrachtgever indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
- tussen de datum van levering en terug ontvangst zijn niet meer dan 30 dagen verstreken;
- de reclame is door Zonnepanelen-voordelig gegrond bevonden, hetgeen uitsluitend blijkt uit een door Zonnepanelen-

voordelig aan opdrachtgever toegezonden creditnota.
- De credit kosten bestaande uitbetaling kosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
Deze gefixeerde kosten zijn uitsluitend toepassing ingeval de zaken door Zonnepanelen-voordelig teruggenomen
kunnen worden in het kader van een regulier transport/reguliere levering; ingeval door Zonnepanelen-voordelig een
speciaal transport zal moeten worden ingezet hetgeen uitsluitend aan haar te beoordelen valt, dan zullen door
Zonnepanelen-voordelig de meerdere kosten dan de gefixeerde kosten bij opdrachtgever in rekening kunnen worden
gebracht.
f. In afwijking van het bepaalde in sub d. geldt voor zaken die niet overeenkomstig de specificatie zijn afgeleverd of voor
verpakte zaken die beschadigd zijn (af)geleverd, dat Zonnepanelen-voordelig uitsluitend verplicht is deze zaken terug te
nemen onder toezending van een creditnota aan opdrachtgever, mits tussen de datum van (af)levering en terug
ontvangst niet meer dan 7 dagen zijn verstreken. De onvoorwaardelijke terugneming door Zonnepanelen-voordelig blijkt
uitsluitend uit een door haar aan opdrachtgever verzonden creditnota.
g. Voor zaken die in verband met een aanspraak op garantie aan Zonnepanelen-voordelig worden teruggezonden, geldt
het bepaalde in artikel 7 lid 6.


7b. Annulering voorwaarden
a: De opdracht tot levering van een zaak die behoort tot het voorraad assortiment van Zonnepanelen-voordelig kan tot
één werkdag vóór de levering kosteloos worden geannuleerd. De annulering dient te geschieden bij de Afdeling Verkoop.
b. De opdracht tot levering van een zaak die niet tot het voorraad assortiment van Zonnepanelen-voordelig behoort kan
uitsluitend onder de volgende voorwaarden geannuleerd worden:
- de annulering geschiedt kosteloos indien de annulering door Zonnepanelen-voordelig is ontvangen binnen een termijn
van twee werkdagen te rekenen vanaf de dag van ontvangst door Zonnepanelen-voordelig van de opdracht tot levering
-ingeval de annulering niet binnen de hiervoor genoemde termijn is geschied, kan de annulering door Zonnepanelen-
voordelig worden geweigerd zonder opgave van redenen; ingeval de annulering wel door Zonnepanelen-voordelig wordt
aanvaard, dan geschiedt deze aanvaarding tegen betaling door opdrachtgever van een bijdrage in de annuleringskosten.
Deze bijdrage wordt als volgt gefixeerd: een minimum van € 25,- per geannuleerde opdracht/geannuleerde levering
vermeerderd met de (eventueel) door de leverancier aan Zonnepanelen-voordelig in rekening gebrachte kosten.
Wanneer er specials besteld zijn worden de annuleringskosten gefixeerd op 100% van de totaal som.


Retour zenden naar : Staalsteden 4-8 7547 TA Enschede  

KvK nummer: 86845020 I B.T.W. nummer: NL864110947B01